สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.)

118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2727-3000 โทรสาร 0-2375-8798

ส่งข้อมูลการติดต่อ